ഇലെക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും ഇൻ‌വെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജും പിന്നെ BLDC ഫാനും ‘സൗജന്യ‘സോളാർ പാനലും

തയ്യാറാക്കിയത് : Viswa Prabha ഇലൿട്രിസിറ്റി ബില്ലും ഇൻ‌വെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജും BLDC ഫാനും ‘സൗജന്യ‘സോളാർ പാനലും ================== [ഡിസ്‌ക്ലെയിമർ: ഞാൻ KSEBയുടെ…

ഒരു മധ്യവയസ്കന്റെ പത്ത് കല്പനകൾ…

തയ്യാറാക്കിയത് : നസ്സീർ ഹുസൈൻ ഒരു മധ്യവയസ്കന്റെ പത്ത് കല്പനകൾ… ഏതാണ്ട് നാല്പത്തിയഞ്ചു വയസിനോടടുത്ത് പ്രായമാകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പിടിപെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന്…